Audit Commissie

De Raad van Commissarissen heeft een Audit Commissie ingesteld. Deze commissie houdt toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alle financiële aangelegenheden, de relatie met de externe accountant en de toepassing van de informatie- en communicatietechnologie. De Audit Commissie heeft in één van de Raadsvergaderingen verantwoording afgelegd omtrent de uitgevoerde werkzaamheden.

De Audit Commissie is gedurende het verslagjaar vier keer bijeengekomen.

Per 23 november 2017 is de heer T.P.K. Huysinga als lid van de Audit Commissie opgevolgd door mr. drs. S.G. van Santbrink. De samenstelling van de Commissie is ultimo 2017 als volgt:

drs. A.J. Boekelman (Voorzitter)
mr. drs. T.W. Langejan
drs. A.J. van der Linden
mr. drs. S.G. van Santbrink